Wat is BEN? / 7 voorwaarden

Een BEN-woning of -appartement moet voldoen aan 7 voorwaarden:

1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.

Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt.

E30 is een stuk strenger dan de huidige EPB-eisen (E50). Het maximale E-peil wordt daarom de komende jaren geleidelijk aan aangescherpt. In 2018 gaat het naar E40, in 2020 naar E35.

E30 halen is niet zo moeilijk. 1 woning op 25 met bouwaanvraag in 2012 voldeed al aan E30.

2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40.

Het K-peil staat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,...). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil.

Al sinds 1 januari 2012 moeten in Vlaanderen alle nieuwbouwwoningen een K-peil hebben van maximum 40. Op dit punt verandert er dus niets.

3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en

poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.

De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.

In een BEN-wooneenheid mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn:

  • daken/buitenmuren/vloeren: max. 0,24 W/m²K
  • vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K
  • glas: max. 1,1 W/m²K - deuren en poorten: max. 2 W/m²K

Voor daken, buitenmuren, beglazing, deuren en poorten zijn de eisen dezelfde als voor een bouwaanvraag ingediend in 2014. Alleen vloeren en vensters moeten beter presteren dan vandaag. Volgens de huidige EPB-eisen moeten vloeren een U-waarde hebben van maximaal 0,24 W/m²K, en vensters een Umax van 1,50 W/m²K. In een BEN-woning moeten vloeren een U-waarde halen van maximaal 0,24 W/m²K, en vensters een U-waarde van maximaal 1,50 W/m²K.

4. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².

Op dit punt verandert er niets. Deze eis geldt nu al.

5. Het risico op oververhitting is beperkt

In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh.

Deze eis geldt nu al. Alleen is de berekeningsmethode anders geworden.

6. Verplichte ventilatievoorzieningen

Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Op dit punt is er geen verschil met de huidige EPB-eisen.

7. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

Om aan deze eis te voldoen

1. kan je ofwel kiezen uit 6 volgende mogelijkheden:

 

  • Een zonneboiler (om warm water te produceren) met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een fotovoltaïsche installatie (voor de opwekking van elektriciteit) die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
  • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
  • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).


2. Ofwel produceer je 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte door één of meer van bovenstaande mogelijkheden met elkaar te combineren.

Dat een nieuwbouwwoning een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moet produceren, is vandaag al verplicht. Tenzij E45 wordt gehaald (in plaats van E50) mag je sinds 1 januari 2014 geen huis meer bouwen zonder een systeem om zelf energie op te wekken.

HOE JE
BEN-WONING
FINANCIEREN?
NIEUWS
IEDEREENBEN.TV
SCHRIJF JE IN
VOOR DE
BEN-CHALLENGE!
VRAAG HET AAN
BEN!
ZIJN ZIJN AL
BEN

Met medewerking van